Regulamin

Wersja z dnia 30/09/2019

Spis treści

 1. Przedmiot Regulaminu
 2. Definicje
 3. Wymagania techniczne
 4. Rejestracja i założenie Konta

4.1. Warunki rejestracji

4.2. Założenie Konta

4.3. Weryfikacja

4.4. Przywrócenie, zresetowanie lub zmiana hasła

 1. Korzystanie z Platformy i Usług

5.1. Tworzenie Tras

5.1.1. Tworzenie Trasy powrotnej

5.1.2. Dodawanie Harmonogramów

5.2. Wyszukiwanie tras

5.3. Sugerowanie Tras

5.4. Rezerwacja Miejsca

5.5. Akceptacja Pasażera

5.6. Rozpoczęcie wspólnej Trasy

5.7. System ocen

5.8. Osiągnięcia

5.9. Eko Event

 1. Zachowanie i zobowiązanie Użytkowników
 2. Anulacje

7.1. Anulowanie Rezerwacji

7.2. Anulacje Trasy

 1. Warunki finansowe

8.1. Dopłaty Pasażera

8.2. Doładowanie konta

8.3. Prowizja CATCH-ME

8.4. Rozliczenia Użytkowników

8.5. Płatność Dopłat na rzecz Kierowcy

8.6. Zwrot wpłaconych środków przez Użytkownika

8.7. Zgłaszanie roszczeń

8.8. Oferty specjalne

 1. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Tras
 2. Rola CATCH-ME
 3. Zawieszenie Konta, ograniczenie dostępu i likwidacja Konta
 4. Dane osobowe
 5. Własność intelektualna

13.1. Treści publikowane przez CATCH-ME

13.2. Treści zamieszczane przez Użytkownika na Platformie

 1. Dostępność Platformy
 2. Informacje prawne
 3. Postanowienia końcowe

 

 

 

 1. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest Platforma opracowana przez Public Mate sp. z o.o. sp. k. (nazywana dalej „CATCH-ME”), dostępna w postaci aplikacji mobilnej, która umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy kierowcami chcącymi podróżować do określonego punktu docelowego a pasażerami, podróżującymi w to samo lub znajdujące się na trasie kierowcy miejsce, umożliwiając im odbycie wspólnego przejazdu oraz podział związanych z nim kosztów (dalej „PLATFORMA”). Aplikacja stanowi wsparcie Użytkowników w kontekście wspólnych przejazdów- w szczególności dojazdów do pracy (carpooling) oraz dostarcza Użytkownikowi informacje, a w szczególności: wyszukuje i wskazuje optymalną trasę przejazdu Użytkowników, proponuje Użytkowników dopasowanych do siebie pod względem dodanej trasy, umożliwia rezerwację miejsca w aucie Użytkownika, automatycznie wylicza koszt przejazdu i wysokość dopłaty od pasażerów oraz automatycznie rozlicza wspólny przejazd.

Regulamin, wraz z załącznikami definiuje zasady dostępu oraz użytkowania Platformy. Przed skorzystaniem z Platformy prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. CATCH-ME nie jest stroną jakichkolwiek umów, porozumień lub relacji umownych jakiejkolwiek treści pomiędzy Użytkownikami Platformy. Klikając „ZAŁÓŻ KONTO” Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowanie:

“Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

“Platforma” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

„Rejestracja” oznacza dodanie wszystkich wymaganych informacji umożliwiające korzystanie z aplikacji;

“Catch-me” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Konto” oznacza konto użytkownika aplikacji, które musi zostać założone aby stać się Użytkownikiem i uzyskać dostęp do usług oferowanych na Platformie;

“Użytkownik” oznacza każdą osobę, która założyła własne Konto na Platformie;

“Treści Użytkownika” oznaczają treści i dane przekazane w procesie Rejestracji, podawane w Trasach i wykorzystywane w ramach Usług;

“Trasa” oznacza zamieszczone przez Kierowcę na Platformie ogłoszenie dotyczące wspólnego przejazdu, w którym Kierowca udostępnia wolne miejsca w pojeździe w ilości określonej przez Kierowcę, na którego podstawie Kierowca wyraża zgodę na odbycie wspólnej Trasy w zamian za otrzymanie Dopłat;

“Kierowca” oznacza Użytkownika Platformy, który oferuje innym osobom możliwość rezerwacji miejsca w aucie poprzez dodanie nowej Trasy w zamian za Dopłaty, wyliczone automatycznie dla określonej Trasy, w terminie określonym przez Kierowcę,

“Pasażer” oznacza Użytkownika, który akceptuje warunki Trasy, zapisał się na ogłoszenie dodane przez Kierowcę, oraz który posiada odpowiednie środki na swoim koncie umożliwiające pokrycie maksymalnego kosztu wynikającego z dopisania się na Trasę Kierowcy;

“Rezerwacja” ma znaczenie określone w Artykule 5.4. poniżej;

“Potwierdzenie Rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 5.4. poniżej;

“Miejsce” oznacza miejsce siedzące udostępnione przez Kierowcę w aucie i na trasie wyszczególnionej w Trasie oraz zarezerwowane przez Pasażera;

“Dopłaty” oznaczają sumę pieniędzy wymaganą od Pasażera i pobraną automatycznie z konta Pasażera za wspólny przejazd, w odniesieniu do określonej Trasy. Dopłaty i warunki finansowe mają znaczenie określone w Artykule 8.

„Osiągnięcia” ma znaczenie określone w Artykule 5.7 poniżej.

„Push systemowy” oznacza wszystkie powiadomienia, które aplikacja wysyła do Użytkownika;

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez CATCH-ME za pośrednictwem Platformy;

“Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.catch-me.pl;

 1. Wymagania techniczne
 • Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon, posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji nie starszej niż 5.0.
 • Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej, indywidualnej dla każdego Użytkownika.
 • Usługodawca rekomenduje, dla bezpieczeństwa korzystania z Platformy, stosowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego oraz typu Firewall.
 • Użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych w niniejszym paragrafie urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
 • Do korzystania z Platformy niezbędne jest pobranie i instalacja Aplikacji. Aplikacja jest darmowa (udostępniana na zasadzie oprogramowania Freeware)
 1. Rejestracja i założenie Konta

4.1. Warunki rejestracji

Do korzystania z Platformy upoważnione są jedynie osoby pełnoletnie. Dokonanie rejestracji na Platformie przez osobę poniżej 18 roku życia jest całkowicie zabronione. Poprzez rejestrację, dostęp lub korzystanie z Platformy Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni.

4.2. Założenie Konta

Użytkownik, za pośrednictwem Platformy, ma możliwość wyświetlenia i zamieszczenia Tras oraz interakcje z innymi użytkownikami celem rezerwacji Miejsca w dodanej przez Kierowcę Trasie jedynie po założeniu Konta i zostaniu Użytkownikiem.

Aby zarejestrować się i założyć Konto, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji oraz przeczytać i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.

Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna- niedozwolone jest rejestrowanie jako Użytkownika osoby prawnej.

Rejestracja nowego Użytkownika w aplikacji CATCH-ME możliwa jest jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. Klikając “Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail”, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim hasła wybranego podczas Rejestracji oraz zachowania go w poufności. W przypadku ujawnienia lub utraty swojego hasła, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła na nowe, zgodnie z punktem 4.4 lub zawiadomienia CATCH-ME o ujawnieniu lub uracie hasła pisząc na adres: [email protected] . Użytkownik, w przypadku w którym nie zawiadomił CATCH-ME o utracie, ujawnieniu lub niedozwolonym wykorzystaniu swojego hasła, ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wykorzystania jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie.

Przy Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do przekazania prawdziwych i kompletnych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie w celu zapewnienia ich poprawności podczas całego okresu posiadania Konta. Użytkownik może również zawiadomić CATCH-ME o jakichkolwiek zmianach i aktualizacji danych pisząc na adres [email protected] . Jednocześnie każdy Użytkownik zobowiązuje się, że nie stworzy ani nie wykorzysta żadnych innych Kont, poza tym stworzonym pierwotnie, wykorzystując w tym celu tożsamość własną lub osób trzecich.

Użytkownik ma możliwość ustawienia tzw. awatara, czyli własnego zdjęcia, które będą wyświetlane przy jego loginie i widoczne dla innych Użytkowników oraz zdjęcia auta, które będzie widoczne podczas rezerwacji miejsca oraz podglądu Trasy. Avatar ani zdjęcie auta nie może jednak zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra i wartości, w tym osobiste. Dodane zdjęcia nie mogą również zawierać reklam towarów ani usług, ani informacji o charakterze komercyjnym.

4.3. Weryfikacja

Podczas Rejestracji, na podany numer telefonu wysyłany jest SMS systemowy z jednorazowym numerem token, który należy wprowadzić przy Rejestracji w celu zweryfikowania poprawności podanego numeru telefonu. Bez zweryfikowanego numeru telefonu, Użytkownik nie ma możliwości tworzenia Tras ani zapisania się na wprowadzoną przez innego Użytkownika Trasę.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu zaufania, prewencji, wykrywania oszustw oraz pełnej przejrzystości, CATCH-ME może utworzyć system dodatkowej weryfikacji informacji zamieszczonych przez Użytkownika podczas Rejestracji. W szczególności dotyczy to zamieszczonych danych osobowych oraz numeru rejestracyjnego auta.

Użytkownik godzi się z faktem i jest świadom, że wszelkie odniesienia w ramach usług lub na Platformie do wprowadzonych przez Użytkownika informacji, które nie muszą być informacjami zweryfikowanymi przez CATCH-ME, oznaczają, że Użytkownik przeszedł pozytywnie procedurę Rejestracji w celu przekazania innym Użytkownikom bardziej szczegółowych danych na jego temat, i z którym inni Użytkownicy mają zamiar odbyć wspólną Trasę. CATCH-ME w żaden sposób nie gwarantuje wiarygodności, ważności lub prawdziwości informacji będących przedmiotem Rejestracji, ani spełnienia przez Kierowcę warunków wskazanych w 5.1 poniżej.

4.4. Przywrócenie, zresetowanie lub zmiana hasła

W przypadku, w którym Użytkownik zapomniał, utracił lub chciałby zmienić hasło do Swojego Konta w CATCH-ME, należy wylogować się z aplikacji i kliknąć „ODZYSKAJ HASŁO” poniżej przycisku „LOGIN” oraz „ZAŁÓŻ KONTO”.

Należy podać adres mailowy powiązany z kontem CATCH-ME Użytkownika, na który zostanie przesłany link resetujący aktualne hasło, po którego kliknięciu należy wprowadzić i zatwierdzić nowe hasło.

 1. Korzystanie z Platformy i Usług

5.1. Tworzenie Tras

Użytkownik, spełniający poniższe warunki, może tworzyć i dodawać swoje Trasy na Platformie, podając dokładne informacje odnoszące się do planowanej Trasy: miejsce wyjazdu („Z”), miejsce przyjazdu („Do”), data i czas wyjazdu, maksymalne opóźnienie Trasy oraz dostępną liczbę miejsc dla Pasażerów. Dodatkowo Platforma umożliwia utworzenie Trasy powrotnej (opisanej w 5.1.1.) lub stworzenie Harmonogramu Tras (opisanego w 5.1.2.).

Użytkownik może dodać Trasę jedynie w przypadku, w którym spełnia łącznie wszystkie poniżej określone warunki:

 • (1) posiada ważne prawo jazdy;
 • (2) każda zamieszczona przez Użytkownika Trasa dotyczy wyłącznie pojazdu, którego jest właścicielem lub z którego korzysta za wyraźną zgodą jego właściciela, a w każdym przypadku, do którego wykorzystania jest uprawniony w celu odbycia wspólnej Trasy;
 • (3) pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;
 • (4) Użytkownik jest i pozostanie głównym kierowcą pojazdu, który stanowi przedmiot Trasy;
 • (5) kierowca nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;
 • (6) nie zamierza zamieszczać innej Trasy tyczącej się tej samej Trasy na Platformie;
 • (7) pojazd dodany w danych Kierowcy, który Użytkownik zamierza wykorzystać podczas realizacji wspólnego przejazdu na Platformie będącego treścią Trasy, to samochód osobowy znajdujący się w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym jego prawidłowe wykorzystanie, posiadający aktualne badanie techniczne dopuszczające dany pojazd do ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • (8) dodana Trasa nie zawiera większej liczby Miejsc, niż ich liczba fizycznie dostępna w jego pojeździe oraz określona w dowodzie rejestracyjnym;
 • (9) wszystkie oferowane w Trasie Miejsca są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, również w przypadku, w którym pojazd został dopuszczony do ruchu z miejscami które nie posiadają pasów bezpieczeństwa.

W przypadku, w którym zamieszczona przez Użytkownika Trasa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, dodana Trasa zostanie zamieszczone na Platformie i będzie widoczne jedynie dla Użytkowników, których poszukiwane dane trasy będą się pokrywały (zgodnie z 5.2) oraz dla kierowców których dodawana nowa Trasa (punkt początkowy oraz końcowy wprowadzanego przejazdu) pokryje się z Trasą innego Kierowcy (zgodnie z 5.3). CATCH-ME, na podstawie własnej decyzji i bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia w jakiejkolwiek formie, zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnej chwili lub odmowy zamieszczenia Trasy, która zdaniem CATCH-ME nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub uważa, że może ona przynieść jakąkolwiek szkodę dla wizerunku CATCH-ME, udostępnianych Usług bądź Platformy.

Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej na Platformie Trasie we własnym zakresie ponosi Użytkownik. Tym samym Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje zamieszczone w jego Trasie są prawdziwe i prawidłowe oraz ma zamiar realizować wspólny przejazd zgodnie z warunkami określonymi w danej Trasie.

Użytkownik godzi się z faktem, że wszelkie czynniki determinujące kolejność oraz klasyfikacja wyświetlania Tras zależą jedynie od decyzji CATCH-ME i wprowadzonych, automatycznych algorytmów.

Dodając Trasę Kierowca deklaruje zakładany przebieg trasy który sugerowany jest przez aplikację spośród maksymalnie 3 najbardziej optymalnych wariantów. Po wybraniu zakładanej trasy w przypadku tras cyklicznych- Harmonogramów, o których mowa w 5.1.1 poniżej, trasy te oraz trasy powrotne są realizowane po tej samej trasie.

Korzystanie z Usług przez Użytkownika, niezależnie czy jest on Pasażerem czy Kierowcą,  w każdym przypadku ma charakter imienny. Oznacza to, że dane Użytkownika oraz pojazdu, wprowadzonym podczas Rejestracji i przekazanym CATCH-ME, muszą być prawdziwe- odpowiadać rzeczywistym informacjom dotyczącym ich tożsamości, oraz, że będą one dostępne dla innych Użytkowników chcących dopisać się na daną Trasę. Jednocześnie, Każdy Kierowca dodający Trasę akceptuje fakt, iż jego dane osobowe przekazane CATCH-ME podczas Rejestracji będą dostępne dla Użytkownika, który wyszuka odpowiadającą mu Trasę, zapisze się na Trasę lub otrzyma informacje o Sugerowanej Trasie.

Niedozwolone jest dodawanie Tras na rzecz i w imieniu innego Kierowcy.

Ponadto, Platforma umożliwia dokonanie rezerwacji Miejsca jedynie dla osoby. Absolutnie zabronione jest dokonanie rezerwacji Miejsca celem przewozu jakichkolwiek przesyłek, przedmiotów, materiałów lub zwierząt pozostawionych bez opieki.

5.1.1. Tworzenie Trasy powrotnej

Dodając Trasę Użytkownik może utworzyć Trasę powrotną, do tworzonej właśnie Trasy. Należy w tym celu zaznaczyć „Czy z powrotem?” znajdującym się pod deklarowanym Maksymalnym opóźnieniem. Należy uzupełnić dane Trasy powrotnej oraz zakończyć dodawanie Trasy- stworzone zostaną dwie niezależne Trasy, tzn. Użytkownik chcący podróżować na dodanej trasie będzie musiał zapisywać się na każdą Trasę osobno.

Przebieg trasy dodawanego przejazdu powrotnego zostaje przyjęty jako identyczny, zamieniając jedynie punkt startowy z punktem końcowym. W przypadku, w którym trasa przejazdu powrotnego odbiegać będzie od trasy podstawowej, nie należy stosować opcji „Czy z powrotem?”, a dodać nową Trasę i wybrać inną z dostępnych opcji przejazdu.

Do każdej dodanej Trasy i Trasy powrotnej ma zastosowanie treść niniejszego Regulaminu.

5.1.2. Dodawanie Harmonogramów

Dodając Trasę Użytkownik może utworzyć harmonogram dla cyklicznych Tras w określone dni tygodnia. W przypadku Tras cyklicznych, zostaną stworzone identyczne Trasy dla każdego dnia tygodnia w podanym zakresie czasu i każde traktowane będzie niezależnie tzn. Użytkownik chcący podróżować na dodanej trasie będzie musiał zapisywać się na każdą Trasę osobno. Wszystkie parametry podane przy tworzeniu Trasy zostaną automatycznie skopiowane do wszystkich cyklicznych tras w danym Harmonogramie.

Do każdej dodanej Trasy ma zastosowanie treść niniejszego Regulaminu.

Platforma umożliwia jednoczesne dodanie do pojedynczej Trasy wyłącznie Trasy powrotnej zaznaczając „Czy z powrotem?” lub Harmonogramu Tras, zaznaczając „HARMONOGRAM”.

5.2. Wyszukiwanie tras

Każdy Użytkownik w karcie ZAPISZ SIĘ może zadeklarować optymalny punkt startowy („Z”) / końcowy („Do”) dla swojej Trasy jako Pasażer. Platforma automatycznie wyszukuje Trasy, dla których punkt startowy i końcowy znajdowałyby się w promieniu 1 km od podanej trasy i wyszczególnia je w kolejności od zaczynającej się najwcześniej. Aplikacja wyszuka wszystkie Trasy spełniające podane kryteria, rozpoczynające się maksymalnie 1h przed podanym terminem i na 7 dni wprzód.

Punkt startowy („Z”) oraz punkt końcowy („Do”) Pasażera nie muszą pokrywać się z punktem startowym i końcowym Trasy. Punkty te muszą jednak znajdować się w promieniu 1 km danej Trasy, aby Trasa została wyszukana dla Użytkownika, umożliwiając mu opcje zapisu. W takim przypadku Użytkownik może zadeklarować punkt spotkania, oznaczony na mapce Trasy znacznikiem „?”, z którego zamierza rozpocząć albo w którym zamierza zakończyć wspólną Trasę. Znacznik „?” może zostać przesunięty przez Pasażera, w zależności od preferencji miejsca w którym chciałby dołączyć do Trasy Kierowcy lub ją zakończyć.

5.3. Sugerowanie Tras

Pasażer, w przypadku braku odnalezienia spełniającego jego zapotrzebowanie Trasy (żadna dodana przez Kierowcę Trasa nie pokrywa się z wymaganiami Pasażera) a więc przy wyszukiwaniu tras nie ma żadnego rezultatu, może dodać Sugerowaną Trasę, która stanowić będzie sugestię dla Kierowcy, który doda odpowiednią trasę- punkt startowy i punk końcowy dodanej przez Kierowcę Trasy będzie pokrywał się z sugerowaną przez Pasażera Trasą.

Dodana przez Pasażera Trasa Sugerowana, automatycznie trafi do zakładki „MOJE TRASY”, „SUGEROWANE”, znajdującej się za zakładką „KIEROWCA” i zniknie po otrzymaniu zaproszenia od kierowcy lub po upływie 1h od planowanego terminu wyjazdu.

Kierowca będzie widział Sugerowanego Pasażera któremu będzie mógł wysłać zaproszenie do wspólnej Trasy- w karcie „MOJE TRASY”, w infografice przedstawiającej ilość pasażerów pojawi się w nawiasie ilość Sugerowanych Pasażerów na danej Trasie.

Zaproszony przez Kierowcę Pasażer otrzyma Pop-up informujący o otrzymanym zaproszeniu, po którego kliknięciu Użytkownik zostanie przeniesiony do Trasy Kierowcy. Zaproszenie znajduje się również w zakładce „SUGEROWANE”.

Kierowca dodając nową Trasę może otrzymać od Platformy informację, że dodawana właśnie Trasa już istnieje, lub punkt startowy i końcowy dodawanej właśnie Trasy znajduje się na Trasie innego Kierowcy (Kierowca spełnia warunki Pasażera na innej Trasie). Użytkownik będzie mógł bezpośrednio przejść do danej Trasy i zapisać się na wspólną podróż bez konieczności podróżowania własnym autem.

5.4. Rezerwacja Miejsca

Każdy Użytkownik rezerwujący Miejsce w Trasie akceptuje fakt, iż jego dane osobowe przekazane CATCH-ME podczas Rejestracji będą dostępne dla Użytkownika, który dodał daną Trasę.

Użytkownik może zarezerwować Miejsce za pośrednictwem Platformy w udostępnionej przez Kierowcę Trasie jedynie w przypadku, gdy posiada on na swoim Koncie maksymalną wartość wyliczonych przez system Dopłat dla danej Trasy, zgodnie z zasadami finansowymi określonymi w Artykule 8 poniżej. Użytkownik może zarezerwować jedynie 1 Miejsce na danym przejeździe najpóźniej do 5 min przed rozpoczęciem Trasy.

Rezerwacja miejsca odbywa się w dwóch stopniach:

 • Zgłoszenie chęci odbycia wspólnego przejazdu, poprzez zapisanie się na daną Trasę;
 • Zaakceptowanie przez Kierowcę rezerwacji, tym samym zagwarantowanie miejsca Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji we wspólnym przejeździe na warunkach podanych w Regulaminie.

 

Każdy Użytkownik może zapisać się na dowolną ilość Tras na które pozwala ilość środków na koncie, jednakże w danym momencie może wykonywać jedynie 1 Trasę- nie może więc zapisać się na Trasę będąc w tym samym momencie Kierowcą na innej Trasie, ani nie może zapisać się na dwie Trasy odbywające się jednocześnie jako Pasażer. Minimalna różnica pomiędzy Trasami musi wynosić co najmniej 5 minut.

W przypadku, w którym Użytkownik zaczyna lub kończy wspólny przejazd na Platformie w innym miejscu niż początek / koniec Trasy, Pasażer może przesunąć znacznik „?” odpowiadający optymalnemu miejscu rozpoczęcia / zakończenia wspólnej Trasy. Znacznik „?” musi jednak znajdować się na drodze Trasy.

W przypadku, w którym Pasażer zapisał się na Trasę w innym miejscu niż początek Trasy, Platforma wylicza estymowany czas przyjazdu Kierowcy, który jest widoczny w szczegółach Trasy. Platforma estymuje również termin dojazdu na miejsce docelowe, na podstawie danych udostępnianych przez Google Maps.

5.5. Akceptacja Pasażera

Kierowca każdorazowo musi zaakceptować lub odrzucić zapisanego na dodaną Trasę Pasażera. Platforma informuje Kierowcę o zapisanym nowym Pasażerze Pushem systemowym oraz symbolem białego wykrzyknika na zielonym tle w danej Trasie, widocznym w karcie MOJE TRASY. W celu potwierdzenia Pasażera, Kierowca musi wejść w daną Trasę, następnie kliknąć w ikonę nowego pasażera z symbolem „?” i potwierdzić lub odrzucić jego rezerwacje. Jednocześnie Kierowca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień opisanych w 6.2, w szczególności podpunktu (x).

W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji kierowcy na zapis Pasażera, …

5.6. Rozpoczęcie wspólnej Trasy

Kierowca dodając Trasę deklaruje jakie ewentualnie przesunięcie czasowe może nastąpić w stosunku do pierwotnie zakładanego terminu odjazdu. Po potwierdzeniu wszystkich Pasażerów powinien poinformować ich o zmianie terminu wyjazdu.

Rozpoczynając trasę Kierowca potwierdza w aplikacji, że zaczyna swoją trasę informując Pasażerów że trasa została rozpoczęta (automatyczny Push systemowy) klikając „Rozpocznij”, tym samym udostępniając Pasażerom swoją aktualną lokalizację widoczną dla Pasażerów na mapie Trasy ikoną fioletowego samochodzika.

Pasażer po dotarciu do miejsca uznanego za początek wspólnej Trasy, ma możliwość potwierdzić ten fakt przez Platformę klikając w danej Trasie „JESTEM NA MIEJSCU”, wysyłając tym samym automatyczny Push systemowy do Kierowcy i udostępniając Kierowcy swoją aktualną lokalizację widoczną na mapie Trasy niebieską ikoną Lokalizacji. W przypadku, kiedy na daną Trasę zapisanych jest więcej niż 1 Pasażer, Kierowca może kliknąć w daną ikonę, aby sprawdzić który Pasażer dotarł już na miejsce. Dane danego Pasażera pojawiają się również w otrzymanym Pop-Upie.

Kierowca po rozpoczęciu Trasy i dotarciu na miejsce startu potwierdza odbiór poszczególnych Pasażerów klikając „ZABIERZ”. Bez odebrania Pasażerów którzy rozpoczynają Trasę w miejscu startu Trasy nie można rozpocząć dalszej Trasy. Po odebraniu Pasażera Kierowca rozpoczyna wspólną Trasę klikając „STAR”. Po rozpoczęciu Trasy, aplikacja umożliwia przekierowanie do nawigacji Google Maps do kolejnego punktu odbioru Pasażera, jego miejsca docelowego lub do końca zakładanego przejazdu. W przypadku, kiedy Pasażer odbierany jest w innym punkcie niż punkt startowy, aplikacja umożliwia rozpoczęcie Trasy bez odebrania Pasażerów klikając „START” i nawigować przejazd do miejsca odbioru Pasażera, jednakże w dalszym etapie po odebraniu Pasażera należy kliknąć „ZABIERZ” i potwierdzić odbiór Pasażera w aplikacji- bez tego nie będzie możliwe zakończenie Trasy, poprawne jej rozliczenie i wystawienie oceny Użytkownikowi.

Kierowca, oczekując na pasażera może kliknąć „NIE STAWIŁ SIĘ” jedynie w przypadku, kiedy Pasażer faktycznie nie pojawił się na miejscu do momentu, w którym upłynęło 5 minut od planowanego terminu rozpoczęcia Trasy. Kierowca musi się jednak upewnić, czy Pasażera faktycznie nie ma na potwierdzonym miejscu początku Trasy. Bezpośredni kontakt z Pasażerem umożliwiony jest poprzez kontakt telefoniczny, na numer podany podczas Rejestracji- w tym celu należy kliknąć ikonę Kierowcy lub Pasażera oraz przycisk „ZADZWOŃ”. Połączenie telefoniczne realizowane jest zgodnie z planem taryfowym operatora sieci komórkowej danego Użytkownika.

Po kliknięciu przez Kierowcę „NIE STAWIŁ SIĘ”, pasażer pokrywa jedynie opłatę, opisaną w artykule 7.1.

Zakończenie Trasy, automatycznie rozliczające przejazd i umożliwiające dokonanie oceny Użytkownika następuje po kliknięciu przez Kierowcę „KONIEC TRASY”. Zakończona trasa trafia do Historii z której można dokonać oceny Użytkownika.

W przypadku, w którym Kierowca rozpocznie Trasę natomiast nie potwierdzi odbioru Pasażera, Trasa zostanie automatycznie anulowana w przeciągu 72 godzin od planowanego terminu jej rozpoczęcia, tym samym zapisany Pasażer nie opłaci z tego tytułu wyliczonych przez Platformę Dopłat, ani kosztów wynikających z późnego anulowania lub niestawienia się na zapisaną trasę opisanych w punkcie 7.1.

Platforma automatycznie generuje Push systemowy informujący Użytkowników o aktywności na danej Trasie: zapisanie się Pasażera, potwierdzenie Pasażera, potwierdzenie przybycia Pasażera, rozpoczęcie Trasy, zakończenie Trasy itp. Ponadto, w przypadku którejkolwiek ze wspomnianej aktywności, na danej Trasie pojawia się symbol wykrzyknika na zielonym tle, informujący o zaistniałym „ruchu” wewnątrz danej Trasy, który znika po wejściu w daną trasę- jedynie w przypadku zapisania się nowego Pasażera, do zniknięcia ikony wykrzyknika należy zaakceptować lub odrzucić Pasażera klikając w ikonę Pasażera ze znakiem „?”.

5.7. System ocen

Po zakończeniu wspólnej Trasy, CATCH-ME umożliwia Użytkownikom wystawienie wzajemnych ocen wewnątrz Platformy

Oceny dokonuje się poprzez wybranie ilości gwiazdek w 5-cio stopniowej skali z możliwością wyboru co 0,5 gwiazdki (*), gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą jakość. W tym celu należy dokonać oceny od razu po zakończeniu Trasy (w przypadku Kierowcy) lub wybrać odpowiednią trasę z historii, zaznaczyć odpowiednią ilość gwiazdek i potwierdzić wybraną ocenę. Nieocenione trasy podświetlane są w historii na czerwono, ocenione na zielono.

Ogólna ocena Użytkownika- oddzielnie jako Kierowcy i jako Pasażera, jest widoczna dla innych Użytkowników w postaci ilości gwiazdek w profilu Użytkownika oraz jako graficzne podświetlenie avatara Użytkownika, gdzie odpowiedni kolor odpowiada średniej ocenie Użytkownika:

 • Poniżej 2,5 kolor czerwony;
 • 2,5- 4 kolor pomarańczowy;
 • 4- 4,75 kolor żółty;
 • 4,75-5 kolor zielony.

Wystawienie Oceny Użytkownika nie jest możliwe w poniższych przypadkach:

 • Użytkownik zrezygnował z danej Trasy lub Trasa została anulowana;
 • Pasażer został oznaczony przez kierowcę jako „NIE STAWIŁ SIĘ”;
 • Użytkownik nie może ocenić innego Pasażera, sam będąc Pasażerem na danej Trasie;.

W określonych przypadkach opisanych w artykule 11, CATCH-ME zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika.

5.8. Osiągnięcia

Każdy Użytkownik podnosi Swój ranking Użytkownika w miarę użytkowania Platformy, zwany dalej „Osiągnieciami”. Osiągnięcia Użytkownika widoczne są dla innych Użytkowników.

Po przejechaniu odpowiedniej ilości Tras, zarówno jako Kierowca jak i Pasażer, Użytkownik zyskuje odpowiedni stopień doświadczenia, zarówno za ilość Tras, jak i za przejechaną w ich ramach odległości:

* 1 trasa

**  5 tras

*** 10 tras

**** 50 tras

***** 100 tras

* 100 km

** 500 km

*** 1000 km

**** 5000 km

***** 10000 km

Osiągnięcia są przedstawiane na dodatkowym liczniku  w kształcie okręgu, zapełniającym się z każdą zakończoną Trasą. Licznik po przejechaniu 50 Tras zeruje się i sumuje kolejne Trasy, tym samym Użytkownik zdobywa 1 Poziom, widoczny dla wszystkich Użytkowników wewnątrz aplikacji.

5.9. Eko Event

Raz w roku CATCH-ME organizować będzie cykliczną imprezę, na której prowadzone będą warsztaty edukacyjne, akcje promocyjne i wszelkie aktywności związane z pro-ekologicznym stylem życia. Ponadto, sadzone oraz oznaczone zostaną drzewa posadzone przez lub w imieniu Użytkowników którzy w okresie do zamknięcia listy zasłużonych Użytkowników przejadą co najmniej 50 tras przy użyciu Platformy (osiągną co najmniej 1 Poziom).

Warunki uczestnictwa w Eko Evencie opisane będą w regulaminie dedykowanym dla każdego Eventu.

 1. Zachowanie i zobowiązanie Użytkowników

Każdy z Użytkowników ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawnych, obowiązków i regulacji, które odnoszą się do korzystania z Platformy oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności CATCH-ME.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • (1) nie przekaże CATCH-ME lub innym Użytkownikom nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub mających na celu popełnienie oszustwa informacji;
 • (2) nie wykorzysta Platformy do celów handlowych, zawodowych lub umożliwiających uzyskanie zysku oraz nie będzie przyjmował ani dokonywał płatności za wspólną Trasę poza Platformą;
 • (3) nie naruszy praw CATCH-ME oraz jej wizerunku;
 • (4) nie zamieści na Platformie treści niezgodnych z celami działalności Platformy, w szczególności o charakterze obraźliwym, oszczerczym, pornograficznym lub posiadającym podłoże seksualne, agresywnym, stanowiącym groźby, wzywających do przemocy, zawierających mowę nienawiści. Ponadto nie zamieści treści o charakterze wulgarnym, niedozwolonym, rasistowskim, ksenofobicznym, przedstawiającym lub zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych. W ujęciu ogólnym: mogących przynosić szkody CATCH-ME bądź stron trzecich, niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;
 • (5) nie będzie odnosił się do innych Użytkowników, z którymi realizował będzie wspólną Trasę, w sposób wulgarny, agresywny, niezgodny z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
 • (6) nie otworzy więcej niż jednego Konta na Platformie, również w imieniu innej osoby;
 • (7) nie będzie obchodził dostępnego na Platformie systemu Rezerwacji, w szczególności poprzez przesyłanie innym Użytkownikom własnych danych kontaktowych w celu uniknięcia prowizji za wspólną Trasę.

Ponadto Kierowca zobowiązuje się, że:

 • (1) będzie przestrzegał przepisów prawa odnoszących się do prowadzenia pojazdów;
 • (2) posiada ważne ubezpieczenie obejmujące wspólne wykorzystanie pojazdu;
 • (3) przed rozpoczęciem Trasy ani w jej trakcie nie będzie zażywał produktów, mogących naruszyć jego koncentrację;
 • (4) będzie prowadził pojazd w uważny i bezpieczny sposób;
 • (5) dodana Trasa odpowiada jedynie rzeczywiście planowanemu przejazdowi;
 • (6) wspólny przejazd dodany na Platformie realizowany będzie w sposób określony w Trasie, z zachowaniem terminów i miejsc podanych w Trasie;
 • (7) na prośbę CATCH-ME lub każdego Pasażera, który o to poprosi, przekaże informacje dotyczące jego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu którego dotyczy Trasa, jego ubezpieczenia, potwierdzenie aktualnego badania technicznego lub innego dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do prowadzenia pojazdu jako Kierowca;
 • (8) powiadomi Pasażerów w przypadku wystąpienia opóźnienia lub zmiany terminu rozpoczęcia Trasy;
 • (9) będzie oczekiwał na Pasażerów w potwierdzonym miejscu spotkania co najmniej do zadeklarowanej godziny rozpoczęcia Trasy;
 • (10) w przypadku Trasy uwzględniającej przejazd międzynarodowy, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Pasażerom lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu przekroczenia granicy lub kontroli jego tożsamości;
 • (11) nie będzie odrzucał Rezerwacji z uwagi na kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wygląd fizyczny, stan cywilny, sytuacje finansową, nazwisko, wieku lub przekonania polityczne; jednocześnie Kierowca jest uprawniony do odrzucenia każdej rezerwacji bez podania uzasadnienia;
 • (12) dokona oceny Pasażera jedynie pod kątem związanym ze wspólną Trasą, w szczególności jego punktualności oraz kultury osobistej.

Ponadto Pasażer zobowiązuje się, że:

 • (1) nie będzie podejmował żadnych działań mogących powodować rozproszenie Kierowcy podczas jazdy oraz nie będzie zakłócał spokoju pozostałych pasażerów;
 • (2) będzie posiadał na koncie Platformy odpowiednią ilość środków do pokrycia kosztów Trasy- w innym przypadku Platforma nie zezwoli Użytkownikowi na zapisanie się na Trasę;
 • (3) będzie oczekiwał na Kierowcę w ustalonym miejscu potwierdzonym w Trasie, najpóźniej w terminie planowanego rozpoczęcia Trasy;
 • (4) w przypadku opóźnienia, telefonicznie poinformuje o tym fakcie Kierowcę, lub w przypadku braku możliwości dotarcia na Trasę, zaznaczy na Platformie opcje „NIE UDA MI SIĘ DOTRZEĆ”, opisaną w 7.1;
 • (5) na polecenie CATCH-ME lub Kierowcy, który tego zażąda, okaże dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość;
 • (6) nie będzie przewoził następujących produktów, substancji lub towarów:
  • które mogłyby zakłócić koncentracje Kierowcy,
  • których posiadanie lub przewożenie jest niezgodne z prawem,
  • do których przewożenia wymagane jest jakichkolwiek dodatkowe zezwolenie;
  • na których przewóz Kierowca nie zezwolił;
 • (7) w przypadku wybrania punktu wspólnego z Kierowcą niepokrywającego się z punktem początkowym Trasy, wybrania takiego miejsca spotkania które znajduje się na drodze trasy wspólnego przejazdu i nie zagraża Kierowcy ani innym użytkownikom ruchu, oraz dojazd do niego nie wymaga od Kierowcy złamania jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego;
 • (8) w przypadku Trasy uwzględniającej przejazd międzynarodowy, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Kierowcy lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu przekroczenia granicy;
 • (9) dokona obiektywnej oceny Kierowcy, kierując się jedynie względami związanymi z warunkami wspólnej Trasy, w szczególności umiejętnościami prowadzenia pojazdu oraz jego kultury osobistej;

 

CATCH-ME zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub likwidacji Konta.

 1. Anulacje

7.1. Anulowanie Rezerwacji

Każdy Pasażer może w dowolnym momencie anulować potwierdzoną wcześniej przez Kierowcę Rezerwację klikając w danej Trasie „NIE UDA MI SIĘ DOTRZEĆ”.

Jeżeli anulowanie następuje wcześniej niż 5 minut przed wyjazdem, Miejsce anulowane przez Pasażera zostanie automatycznie udostępnione innym Pasażerom, którzy mogą rezerwować je za pośrednictwem Platformy w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Jeżeli Trasa ma rozpocząć się za miej niż 5 minut a Pasażer nie będzie w stanie dotrzeć, może skontaktować się z kierowcą dzwoniąc do niego na podany w aplikacji numer, jednakże anulowanie wiązało się już będzie z naliczeniem kary opisanej poniżej.

Kierowca przy rozpoczęciu Trasy na której fizycznie nie stawił się Pasażer musi kliknąć „NIE STAWIŁ SIĘ”- efekt będzie identyczny w przypadku, w którym Pasażer sam kliknie „NIE UDA MI SIĘ DOTRZEĆ”. Kierowca może odebrać pozostałych pasażerów, a w przypadku w którym na Trasie był tylko jeden Pasażer, który nie stawił się na wspólny przejazd, musi anulować aktualną Trasę. Opcja „NIE STAWIŁ SIĘ” możliwa jest dopiero po upływie 5 min od deklarowanego terminu rozpoczęcia Trasy.

W przypadku niestawienia się Pasażera na Trasę i braku wcześniejszego anulowania (nie później niż do 5 minut od rozpoczęcia Trasy), pobierane jest z Kona Użytkownika 10% kosztu Trasy, które przekazywane są Kierowcy. Opłata ta stanowi rekompensatę dla Kierowcy braku wcześniejszej anulacji przejazdu, a tym samym uniemożliwienia wykorzystania zajętego miejsca innym Użytkownikom Platformy.

Poza opłatą dla Kierowcy, w przypadku zbyt późnego anulowania rezerwacji lub potwierdzenia przez Kierowcę niestawienia się Pasażera, pobierana jest również prowizja oraz opłata manipulacyjna CATCH-ME, opisane w punkcie 8.3.

Trasa, w której Pasażer Anulował przejazd później niż 5 min od rozpoczęcia Trasy, lub Kierowca kliknął „NIE STAWIŁ SIĘ”, trafia do Historii przejazdów w panelu Użytkownika, skąd w przypadku niesłusznie naliczonej kary można dokonać zgłoszenia Trasy opisanego w pkt. 8.7

7.2. Anulacje Trasy

Kierowca może anulować Trasę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny anulowania.

Jeżeli Kierowca anuluje przejazd będący treścią ogłoszenia dodanego na Platformie, na które zapisali się inni Użytkownicy, zostaną oni poinformowani Pushem systemowym o fakcie anulowania Trasy. Anulowana trasa znika z MOICH TRAS i nie trafia do historii Tras.

 1. Warunki finansowe

8.1. Dopłaty Pasażera

Wartość Dopłat jest określona automatycznie przez Platformę na podstawie długości trasy określanej przez Google Maps, współczynnika natężenia ruchu uzyskanego za pośrednictwem Google Directions. ilości Pasażerów oraz ceny litra paliwa.

Cena litra paliwa wprowadzana jest przez administratora aplikacji, zgodnie ze średnią ceną detaliczną paliwa E95 (zł / l brutto), podaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych, przyjmowana jako wartość stałą dla wszystkich Tras w danym okresie. Cena litra paliwa aktualizowana będzie w każdy piątek.

Kierowca przyjmuje do wiadomości, że wyliczona przez Platformę wysokość dopłaty jest to średni koszt którego nie może kwestionować, jednocześnie Kierowca w każdej chwili może anulować dodaną Trasę.

Platforma przyjmuje uśrednioną wartość spalania na danej trasie w zależności od współczynnika natężenia ruchu:

 • 6,5 litra paliwa na każde 100 kilometrów na odcinku o niskim natężeniu ruchu
 • 11 litrów paliwa na każde 100 kilometrów na odcinkach o dużym i średnim natężeniu ruchu.

W zależności od ilości Pasażerów, Dopłata w danej Trasie może ulec zmianie:

1 pasażer- 40% kosztu paliwa

2 pasażerów- każdy Pasażer po 30% kosztu paliwa

3 pasażerów- każdy Pasażer po 25% kosztu paliwa

4 pasażerów- każdy Pasażer po 20% kosztu paliwa

5 pasażerów- każdy Pasażer po 17% kosztu paliwa

6 pasażerów- każdy Pasażer po 15% kosztu paliwa

7 pasażerów- każdy Pasażer po 13,6% kosztu paliwa

8 pasażerów- każdy Pasażer po 12,19% kosztu paliwa

9 pasażerów- każdy Pasażer po 10,89% kosztu paliwa

10 pasażerów- każdy Pasażer po 9,9% kosztu paliwa

Jeżeli Kierowca wstawi większą ilość Pasażerów, 99% kosztu paliwa z danej Trasy będzie rozdzielony proporcjonalnie na każdego z Pasażerów.

Cena jaką Pasażer widzi przy rezerwacji jest maksymalną ceną jaką może zapłacić za dany przejazd (40% kosztu Trasy + koszt prowizji i opłaty manipulacyjnej CATCH-ME opisanych dalej w 8.3.). Finalny Koszt zostanie ostatecznie potwierdzony po zakończeniu Trasy, znając rzeczywistą ilość Pasażerów która wzięła udział w Trasie. Pasażer, zapisując się na Trasę, wyraża gotowość pokrycia maksymalnej wysokości dopłaty (40% kosztu Paliwa), bez względu na ilość zapisanych Pasażerów w momencie dokonania Rezerwacji.

W przypadku, w którym Użytkownik zapisał się na część trasy- podając początek trasy („Z”) i/lub koniec trasy („Do”) niepokrywające się z początkiem / końcem Trasy, koszt wspólnej Trasy wyliczony będzie na podstawie deklarowanej długości trasy ograniczonej znacznikiem „?” ustawionej podczas Rezerwacji Miejsca.

Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania Platformy. CATCH-ME umożliwia dodawanie Tras jedynie w celu umożliwienia podziału kosztu paliwa ponoszonego przez Kierowcę na konkretnej trasie. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

Wszystkie transakcje pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami a CATCH-ME, rejestrowane są na wewnętrznych dokumentacjach Platformy. W przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał uzyskać wykaz wszystkich transakcji swojego konta, należy w tym celu napisać na adres: [email protected], korzystając z adresu mailowego podanego przy rejestracji. Bilans danego konta z bieżącego miesiąca zostanie dosłany najwcześniej piątego dnia kolejnego miesiąca.

8.2. Doładowanie konta

Pasażer, aby zapisać się na Trasę, musi posiadać na swoim Koncie środki niezbędne do pokrycia zakładanych maksymalnych kosztów Trasy w danym przejeździe (40% kosztu paliwa wraz z wysokością prowizji i opłaty manipulacyjnej CATCH-ME opisanych dalej w 8.3.) niezależnie od ilości aktualnie zadeklarowanych Pasażerów. W tym celu musi dokonać wpłaty na swoje Konto, z którego automatycznie będą potrącane koszty konkretnych Tras po uwzględnieniu realnej ilości Pasażerów. Każdy Pasażer, niezależnie od ilości zadeklarowanych Pasażerów, przyjmuje do wiadomości i wyraża gotowość na pokrycie Dopłaty w maksymalnej wysokości wskazanej powyżej, to jest 40% kosztu Trasy wraz z wysokością prowizji i opłaty manipulacyjnej CATCH-ME opisanych dalej w 8.3.

Wpłaty na Konto można dokonać z poziomu aplikacji klikając w polu Finanse na Zasil Konto co spowoduje przeniesienie do platformy płatniczej. Wszelkie operacje płatnicze realizowane są za pośrednictwem platformy TPay, zgodnie z regulaminem płatności dostępnym na stronie: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf

Przy każdej wpłacie środków na wirtualne konto w aplikacji, TPay jako operator płatności potrąca 1,3% wpłacanej kwoty za realizacje transakcji płatniczej. Rzeczywista kwota posiadanych środków jest więc pomniejszona o pobraną prowizje TPay.

CATCH-ME nie jest pośrednikiem płatności pomiędzy Użytkownikami.

8.3. Prowizja CATCH-ME

Na potrzeby dalszego funkcjonowania Platformy, w kwotę Trasy doliczona jest dodatkowa prowizja, stanowiąca 10% kosztu Dopłat, która po zakończonym przejeździe automatycznie przekazywana jest na konto Platformy.

Ponadto, do każdej Trasy doliczona jest opłata manipulacyjna w wysokości 29 groszy, która również zostaje każdorazowo przekazana na konto Platformy.
Prowizja oraz opłata manipulacyjna doliczana jest do wysokości Dopłat płatnych przez Pasażera, tym samym nie pomniejszając wysokości Dopłat przekazywanych Kierowcy. Public Mate sp. z o.o. sp. k. obciąża wiec prowizją Pasażera, w momencie zakończenia wspólnej Trasy. Prowizja wraz z opłatą manipulacyjną naliczane są również w przypadku zbyt późnego anulowania Trasy przez Pasażera lub niestawienia się Pasażera na wspólnej Trasie.

Kierowca, po zakończonej Trasie otrzymuje więc na swoje konto w aplikacji Dopłatę w wysokości zależnej od ilości Pasażerów, opisaną w punkcie 8.1., niezależnie od naliczonej przez Platformę prowizji oraz opłaty manipulacyjnej.

Jednocześnie prowizja oraz opłata manipulacyjna stanowią bezzwrotne opłaty Użytkownika na rzecz Platformy za wykorzystanie aplikacji CATCH-ME.

Użytkownik ma prawo żądać wystawienia faktury VAT za potrąconą prowizję i opłatę manipulacyjną z poszczególnej Trasy. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z CATCH-ME pisząc na adres [email protected], używając maila podanego przy rejestracji na Platformie, wskazując dane określonej Trasy oraz niezbędne dane do wystawienia faktury VAT. W odpowiedzi na przesłane żądanie, CATCH-ME wystawi fakturę w formie elektronicznej.

8.4. Rozliczenia Użytkowników

Wszystkie rozliczenia wykonywane są za pośrednictwem Platformy płatniczej TPay, zgodnie z regulaminem płatności dostępnym na stronie: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf

Jedynym roszczeniem Kierowcy w stosunku do Pasażera z tytułu zrealizowania Trasy jest zapłata Dopłat.

Zabronione jest wymaganie od Pasażera jakiejkolwiek kwoty w gotówce za odbyty przejazd ani dokonania dodatkowej płatności ponad kwotę wyliczoną przez Platformę.

Kierowca otrzymuje wyliczone przez Platformę Dopłaty od wszystkich Pasażerów automatycznie po zakończeniu trasy na wewnętrzne konto w aplikacji. Kwota ta jest blokowana na okres 72 godzin od zakończenia przejazdu aby zabezpieczyć ją w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezgodności / roszczeń ze strony Pasażera, opisanych w 8.7.

Otrzymane środki zostaną wypłacone zgodnie z postanowieniami opisanymi w punkcie 8.5.

8.5. Płatność Dopłat na rzecz Kierowcy

Wypłaty należnych Dopłat, zostaną wykonane automatycznie każdego 28 dnia miesiąca na wprowadzone przez użytkownika konto bankowe. Możliwe jest wcześniejsze wykonanie przelewu na życzenie Użytkownika- w tym celu Użytkownik musi wejść w zakładkę Finanse z rozwijanego menu i kliknąć „PRZELEJ ŚRODKI” uzupełniając żądaną sumę z posiadanych środków. Następnie zlecenie przelewu zostanie natychmiastowo przesłane do operatora płatniczego. Nie jest możliwe żądanie wypłaty automatycznie blokowanych na 72h środków otrzymanych po zakończeniu Trasy.

Dopłata z danej Trasy zostanie wypłacona automatycznie w przypadku, kiedy Trasa zakończy się najpóźniej 3 dni przed automatyczną wypłatą i nie zostanie ona zgłoszona przez Pasażera (procedura zgłoszenia trasy opisana w 8.7).

8.6. Zwrot wpłaconych środków przez Użytkownika

Każdy Użytkownik, który wpłaci środki na swoje Konto, może zażądać wypłaty posiadanych środków w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik musi wejść w zakładkę Finanse z rozwijanego menu i kliknąć „PRZELEJ ŚRODKI” uzupełniając żądaną sumę z posiadanych środków. Następnie zlecenie przelewu zostanie natychmiastowo przesłane do operatora płatniczego.

Środki wpłacone, nie są automatycznie wypłacane z końcem miesiąca- Użytkownik musi więc zadeklarować chęć zwrotu pozostałych środków.

Aby zwrot wpłaconych środków był możliwy, należy uzupełnić w profilu numer konta bankowego.

8.7. Zgłaszanie roszczeń

Każdy przypadek, w którym Kierowca celowo lub przez pomyłkę potwierdził rozpoczęcie Trasy z Pasażerem lub Pasażerami tym samym otrzymał z konta Pasażera deklarowaną kwotę dopłaty, należną za Trasę rozpoczętą bez Pasażera lub błędnie zadeklarował brak Pasażera na ustalonym miejscu wspólnym, może zostać zgłoszony przez Pasażera. Zgłoszenie wysyła się z poziomu historii Tras klikając przycisk „zgłoś Trasę”, po którym następuje dalsza komunikacja mailowa z administratorem Platformy.

Środki przekazane Kierowcy, każdorazowo i automatycznie blokowane są na okres 72h od zakończenia Trasy, aby w miarę potrzeby mogły zostać zwrócone Pasażerowi. Pasażer może zgłosić roszczenie także w przypadku opisanym w 7.1 powyżej. Po upływie 72 h od zakończenia trasy, dopłaty zostają odblokowane i trafiają do puli „ZAROBIONYCH PIENIĘDZY” na koncie Kierowcy- po tym czasie nie ma możliwości żądania ich zwrotu od Kierowcy.

Pasażer przyjmuje do wiadomości, że po upływie 72h nie ma możliwości wymagać błędnie przekazanych dopłat.

Jednocześnie potrącona prowizja 10% oraz opłata manipulacyjna, pobrana na rzecz Platformy stanowią bezzwrotną opłatę za wykorzystanie aplikacji CATCH-ME.

8.8. Oferty specjalne

CATCH-ME może publikować oferty specjalne dla Użytkowników, obowiązujące w wyznaczonym okresie (dalej „Oferty specjalne”). Warunki uczestnictwa oraz wszelkie informacje o Ofercie specjalnej będą publikowane na Platformie, stronie www.catch-me.pl lub newsletterem.

 1. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Tras

Platforma udostępniona jest Użytkownikom w celu nawiązania kontaktów z osobami chcącymi skorzystać ze wspólnej Trasy jedynie na zasadach niehandlowych i niebiznesowych.

Kierowca zobowiązuje się do korzystania z Platformy na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztu, tym samym korzystając z Platformy zobowiązuje się do spełnienia wszystkich trzech poniższych warunków:

 • (1) nie będzie wymagał dodatkowych środków w kwocie wyższej, niż Dopłata automatycznie wyliczona przez Platformę;
 • (2) nie będzie uzyskiwał jakichkolwiek zysków;
 • (3) poniesie własną część kosztów związanych z Trasą.

Ponadto, Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia rzeczywistych kosztów związanych z Trasą oraz obliczenia, czy faktycznie przekraczają one uzyskane od Pasażerów Dopłaty.

Niezgodnym z postanowieniami Regulaminu jest wykorzystanie samochodu służbowego, służącego wykonywaniu obowiązków pracowniczych, w celu oferowania wspólnych przejazdów za pośrednictwem Platformy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której samochód wykorzystywany jest na Platformie za wiedzą i zgodą pracodawcy. W takim przypadku Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w kwestii kwalifikacji podatkowej transakcji realizowanej za pośrednictwem CATCH-ME.

CATCH-ME zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika w sytuacji, w której Kierowca wykorzystuje samochód służbowy, firmowy lub taksówkę, generując jednocześnie zysk za pośrednictwem Platformy. Użytkownik jest zobowiązany, na każde żądanie CATCH-ME, do przedstawienia kopii dowodu rejestracyjnego samochodu wprowadzonego w Szczegółach Kierowcy na Platformie i/lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on upoważniony do korzystania na Platformie z danego pojazdu.

CATCH-ME zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia dostępu lub likwidacji Konta Użytkownika w przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności na Platformie, która powoduje podejrzenie po stronie CATCH-ME, że Użytkownik za pośrednictwem Platformy uzyskuje zyski- ze względu na specyfikę Tras, ich częstotliwość lub liczbę przewożonych Pasażerów. Warunki zawieszenia konta, ograniczenia dostępu oraz likwidacji konta zostały opisane w artykule 12.

CATCH-ME nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe w odniesieniu do Użytkownika, wynikające z korzystania z Platformy.

 1. Rola CATCH-ME

CATCH-ME udostępnia w sieci Internet za pośrednictwem Google Play Platformę będącą narzędziem umożliwiającym Użytkownikom tworzenie Tras, w celu odbycia wspólnych przejazdów (w szczególności cyklicznych tras do pracy)  i automatycznego podział kosztów danego przejazdu.

Rejestrując się na Platformie Użytkownik uznaje, że CATCH-ME nie stanowi jakiejkolwiek strony umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Tras i wspólnego podziału kosztów Trasy.

CATCH-ME nie jest pośrednikiem płatności pomiędzy Użytkownikami.

CATCH-ME nie kontroluje zachowania Użytkowników ani prawdziwości i prawidłowości Tras, oraz ich zgodności z przepisami prawa. CATCH-ME nie jest właścicielem ani nie zarządza pojazdami zarejestrowanymi w Platformie, ani nie oferuje żadnych Tras na Platformie. CATCH-ME nie świadczy usług transportowych ani nie prowadzi działalności przewoźnika, tym samym rola CATCH-ME ograniczona jest do udostępnienia Platformy, umożliwiającej połączenie Użytkowników.

Wszyscy Użytkownicy działają jedynie na własną odpowiedzialność, tym samym CATCH-ME nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą realizacje Trasy oraz prawidłowe dane Użytkownika, a w szczególności:

 • (1) rejestrację przy użyciu fałszywych danych;
 • (2) zamieszczenie Tras z nieprawdziwymi danymi w odniesieniu do trasy przejazdu oraz jej warunków;
 • (3) zachowanie Użytkownika przed rozpoczęciem Trasy, podczas jej realizacji oraz po jej zakończeniu;
 • (4) rzeczywistego czasu przejazdu;
 • (5) zgubione lub pozostawione rzeczy w aucie lub poza nim podczas realizacji Trasy;
 • (6) jakości wspólnego przejazdu.
 1. Zawieszenie Konta, ograniczenie dostępu i likwidacja Konta

Użytkownik może zlikwidować konto w dowolnym momencie i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu należy wysłać e-mail na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta wraz z potwierdzeniem numeru konta bankowego na który miałyby zostać przelane pozostające na Platformie środki. W przypadku, w którym zwrot środków będzie wiązał się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie CATCH-ME (np. koszt przelewu), koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

W sytuacji, w której CATCH-ME stwierdzi naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności określonych w Artykułach 6 i 9, Użytkownik otrzyma 3 oceny 1*, lub w przypadkach, których będzie to uzasadnione celem zapewnienia bezpieczeństwa Platformy lub Użytkowników, CATCH-ME zastrzega sobie prawo do:

 • (1) likwidacji Konta Użytkownika wraz z natychmiastowym zwrotem posiadanych środków; i/lub
 • (2) ograniczenia możliwości Użytkownika do korzystania z Platformy i/lub
 • (3) tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia Konta Użytkownika.

W uzasadnionych przypadkach, CATCH-ME zawiadomi Użytkownika o podjętych środkach zapobiegawczych. Każdorazowo w przypadku zastosowania powyższych środków, Użytkownik będzie mógł odwołać się lub żądać wyjaśnień nałożonych ograniczeń od CATCH-ME, pisząc na adres: [email protected] .

Jednocześnie CATCH-ME, jedynie we własnym zakresie, podejmuje decyzje zarówno o nałożeniu ograniczeń na Użytkownika jak i anulowania zastosowanych środków.

Zablokowane konto może zostać ponownie aktywowane jedynie przez administratorów serwisu. Przypadek zablokowania konta i argumentacja prośby ponownej aktywacji będzie każdorazowo weryfikowana przez administratorów Platformy. W przypadku zablokowania konta w wyniku niskich ocen Użytkowników, konto na prośbę Użytkownika może zostać aktywowane warunkowo- w przypadku uzyskania kolejnych 3 ocen o średniej 3 lub niższa, konto zostanie permanentnie zablokowane.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji konta, CATCH-ME informuje o tym fakcie Użytkownika i zleca operatorowi płatności przelanie pozostałych na koncie środków na wprowadzone przez Użytkownika konto bankowe lub jako transakcje zwrotną w stosunku do sposobu dokonania wpłaty. W przypadku braku wprowadzonego numeru konta oraz dokonania prze Użytkownika płatności w sposób uniemożliwiający wykonanie zwrotu przez operatora płatniczego, wysłany zostanie na wskazany adres mailowy formularz zwrotu.

 1. Dane osobowe
 • (1) Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem aplikacji Catch-Me jest Public Mate Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2A / 51.
 • (2) Public Mate Sp. z o. o. Sp. k. jako właściciel aplikacji Catch-Me zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika (typu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i lokalizacje) będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • (3) Public Mate Sp. z o. o. Sp. k. jako właściciel aplikacji Catch-Me gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkownika w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania i użytkowania Aplikacji przez Użytkownika oraz w celach związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Aplikacji, wskazanych w niniejszym Regulaminie, na które Pasażer wyrazi zgodę.
 • (4) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie Regulaminu oraz wyrażonej przez Użytkownika zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie jednakże będzie to równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z niektórych usług. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność procesu przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 • (5) Wraz z rozpoczęciem korzystania z aplikacji oferowanej przez Public Mate Sp. z o. o. Sp. k. i akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzone, przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności Catch-Me.
 1. Własność intelektualna

13.1. Treści publikowane przez CATCH-ME

CATCH-ME jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy, jej treści, usług, logo, wideo oraz baz danych i oprogramowania niezbędnych do działania Platformy.

CATCH-ME nie zezwala Użytkownikowi ani żadnemu innemu podmiotowi bez pisemnej zgody na wykorzystywanie Platformy, Usług ani ich treści w innym celu niż zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności CATCH-ME nie zezwala na reprodukcje, adaptacje, modyfikacje, dystrybucje, publiczne przedstawianie Platformy i jej treści, ekstrakcji danych z Platformy, przeprowadzania inżynierii wstecznej bez wcześniejszej pisemnej zgody CATCH-ME.

13.2. Treści zamieszczane przez Użytkownika na Platformie

W celu zapewnienia możliwości świadczenia Usług zgodnego z działaniem Platformy, Użytkownik udziela CATCH-ME niewyłącznej licencji na wykorzystanie umieszczonych na Platformie Treści Użytkownika. Na potrzeby dystrybucji przy wykorzystaniu sieci cyfrowej i dowolnych protokołów komunikacyjnych oraz publicznego udostępnienia Platformy i jej treści, Użytkownik wyraża zgodę CATCH-ME na reprodukcję, przedstawienie, adaptację oraz tłumaczenie jego Treści Użytkownika, w całości lub w części, za pomocą cyfrowych nośników zapisu danych zarówno tych znanych obecnie, jak i nieznanych, w dowolnym formacie i przy użyciu procesów zarówno tych znanych, jak i nieznanych, związanych z przechowywaniem, wykonania kopii, transmisji lub pobierania danych.

 1. Dostępność Platformy

CATCH-ME dokładać będzie wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom dostęp do Platformy przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy może jednak zostać tymczasowo zakłócony lub zawieszony, bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników. Powstałe zakłócenia lub zawieszenia dostępu mogą wynikać z przeprowadzanych czynności konserwacyjnych, aktualizacji, migracji lub nieprawidłowego działania sieci, serwerów lub innych uwarunkowań których CATCH-ME nie będzie w stanie przewidzieć.

Ponadto CATCH-ME zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub modyfikacji dostępu do Platformy lub jej Usług, tymczasowo lub ostatecznie, uzależniając taką możliwość jedynie od własnej decyzji.

 1. Informacje prawne

Wydawcą Platformy jest Public Mate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądownictwa pod numerem KRS 0000747426, posiadającej numer NIP 5252762232 (numer identyfikacji podatkowej VAT: PL5252762232), REGON: 381195161, z siedzibą pod adresem Stawki 2A/51, 00-183 Warszawa (Polska).

Witryna internetowa www.catch-me.pl znajduje się na serwerach bitebyte.pl

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą Public Mate pisząc na adres mailowy: [email protected]

 1. Postanowienia końcowe
 • (1) Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.catch-me.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie. Ponadto treść Regulaminu jest dostępna w aplikacji.
 • (2) Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w pkt. (i) powyżej.
 • (3) Nowa treść regulaminu zostanie opublikowana pod adresem wskazanym w pkt. (i) powyżej oraz w aplikacji, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną,
 • (4) W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, może on zrezygnować z korzystania z Platformy.
 • (5) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • (6) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2019 r.

CATCH-ME zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego Regulaminu na potrzeby zaadoptowania go do nowych przepisów czy osiągnięć technologicznych i handlowych. Wszelkie modyfikacje lub nowy Regulamin zostaną opublikowane na Platformie, razem z podanym terminem ich dokonania i okresu obowiązywania. Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o planowanych zmianach Regulaminu przed wprowadzeniem ich w życie.

Regulamin wraz z wszystkimi dokumentami do których podane są w nim odniesienia, stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a CATCH-ME. Pozostałe dokumenty, w szczególności opublikowane na Platformie lub Witrynie internetowej, mają jedynie charakter poglądowy.