Polityka Prywatności

Wersja z dnia 30/09/2019

 

I. PREAMBUŁA

Korzystając z aplikacji CATCH-ME, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych może być każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą mieć różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywane, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator Danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć Nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów.

Oświadczamy, że jako Administrator Danych nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o Nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

III. INFORMCJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZCYZNYCH, KTÓYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych:

Spełniając Nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem aplikacji Catch-Me jest Public Mate Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2A/51.

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam informację na adres e-mail [email protected]

Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy osobę zajmująca się ochroną danych osobowych, z którą można się skontaktować droga elektroniczną: [email protected]

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzamy dane osobowe:

– osób fizycznych (użytkowników  aplikacji) korzystających z aplikacji mobilnej.

– osób fizycznych (użytkowników strony) korzystających z informacji o spółce, usługach/produktach udostępnionych na stronie www.

– osób fizycznych (klientów spółki, użytkowników) subskrybujących bezpłatny newsletter.

– osób fizycznych (partnerów spółki) które współpracują z Public Mate Sp. z o. o. Sp. k. poprzez dostarczanie swoich produktów i usług lub współpracują z Public Mate Sp. z o. o. Sp. k poprzez wspieranie inicjatyw prospołecznych.

 

IV. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika
z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

– dostosowywania aplikacji do oczekiwań użytkownika,

– analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
i zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji,

– analizowania statystyki odwiedzin aplikacji tym również analizowania danych demograficznych użytkowników (informacji o regionie i urządzeniu z którego nastąpiło połączenie),

– działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz.

– subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów.

  1. Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

– w celu dostosowania funkcji aplikacji do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania usługami, które udostępnia aplikacja.

– w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości.

– w celu umożliwienia Tobie nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami aplikacji

  1. Zakres danych przetwarzanych przez aplikację:

Dane użytkownika aplikacji:

– Imię i Nazwisko

– adres e-mail

– numer telefonu

– numer rejestracyjny pojazdu

– kolor lakieru

– ilość pasażerów

– informację czy użytkownik może przewozić bagaż i/lub zwierzęta

– numer rachunku Bankowego

– nick Użytkownika

Zarządzania aplikacją, w zakresie:

– Adresu IP;

– Danych urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;

– Danych demograficznych.

– Danych geolokalizacyjnych

  1. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu aplikacją. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP dane użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  2. Google Maps

Aplikacja Catch-Me korzysta z aplikacji API Google Maps. Umożliwia to wyświetlanie i korzystanie z map w aplikacji Catch-Me, bez czego aplikacja Catch-Me nie może działać poprawnie.

Warunki korzystania z usług firmy Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/terms?hl=pl.

Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Maps znajdują się na stronie: https://www.google.com/help/terms_maps.html.

Deklarację o ochronie danych firmy Google znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Po wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniej zgody za pośrednictwem używanego systemu operacyjnego wykorzystujemy system Google Maps do określenia trasy, którą będzie przejeżdżał kierowca. Przetwarzamy przy tym informacje o Twojej lokalizacji w systemie GPS. Dane Twojej lokalizacji w systemie GPS przekazujemy firmie Google tylko w formie anonimizowanej. Identyfikacja Twojej osoby jest niemożliwa.

 

  1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług/produktów udostępnionych w aplikacji mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

– na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane

– jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail lub IP.

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Naszej aplikacji lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w aplikacji,

-profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji użytkownika.

  1. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Public Mate Sp. z o. o. Sp. k., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

– Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Public Mate Sp. z o. o. Sp. k.

– Istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Public Mate Sp. z o. o. Sp. k., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione
w związku z:

– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.

– egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z aplikacji (regulamin), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

– monitorowania korzystania z aplikacji przez użytkownika.

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników aplikacji oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

  1. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał świadomość i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

 

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

– konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;

– konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:

zarządzanie aplikacją,

dostosowaniem zawartości aplikacji do Twoich potrzeb i oczekiwań

zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.

 

VI. CZAS PRZETWARZANIA

Naszym celem jest ochrona Twoich danych przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą aplikacji. Czas ten określiliśmy:

– w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

– w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

– przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VII. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, aplikacja CATCH-ME ani strona www.catch-me.pl nie gromadzi plików Cookies.

VIII. TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

– Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

– Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

– Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

– Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] .

Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Public Mate Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności:

– stosujemy szyfrowanie ssl/tls ruchu pomiędzy użytkownikiem a naszymi serwerami;

– posiadamy firewalla;

– dostęp do serwerów posiadają tylko pracownicy upoważnieni i przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych;

– każdy z pracowników posiada indywidualne dane dostępowe do serwera;

– dostęp do serwera oraz akcje wykonywane na serwerze są zapisywane;

– dostęp do urządzeń fizycznych posiada minimalna grupa osób;

– kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;

– dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
z zakończeniem współpracy.

 

X. SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected]

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane bezpośrednio w aplikacji jak i na stronie internetowej catch-me.pl, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.09.2019r.